Aktualności
Pierwsza rejestracja pojazdu - taniej.
2006-03-17 13:28:41 :: Proktor :: Odsłon 1409
Od 15 kwietnia op?ata za wydanie karty pojazdu, rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy, ma zosta? obni?ona z 500 z? do 75 z? - poinformowa?o w pi?tek Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Obni?ka op?aty jest skutkiem wyroku Trybuna?u Konstytucyjnego z 17 stycznia tego roku. Trybuna? orzek? wówczas, ?e przepis okre?laj?cy na 500 z? wysoko?? op?aty za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy jest niezgodny z konstytucj? i prawem o ruchu drogowym.

Wniosek o zbadanie przepisu rozporz?dzenia ministra infrastruktury z?o?y? do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jak zauwa?y? przewodnicz?cy sk?adu s?dziowskiego Trybuna?u, podaj?c motywy tego rozstrzygni?cia, op?ata ta nie jest zwi?zana z kosztami produkcji i dystrybucji karty.

Ministerstwo Infrastruktury powi?kszy?o op?at?, uzasadniaj?c swe dzia?anie ch?ci? zapewnienia ?rodków na usuwanie i zagospodarowanie porzuconych pojazdów oraz wykonywanie innych zada? na?o?onych na powiaty. Trybuna? uzna?, ?e jest to na?o?enie nowej daniny publicznej w drodze rozporz?dzenia, z przekroczeniem granic okre?lonych w ustawie.

Trybuna? wskaza?, ?e w ustawie Prawo o ruchu drogowym mówi si?, i? w rozporz?dzeniu nale?y uwzgl?dni? m.in. wysoko?? kosztów zwi?zanych z drukiem i dystrybucj? kart pojazdów. Rzeczywiste koszty druku i dystrybucji karty pojazdu s? znacznie ni?sze od stosowanej op?aty.
Jak poinformowa?o w pi?tek ministerstwo transportu i budownictwa, op?ata ta b?dzie pobierana przez starost? za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

(PAP)
(news za o2.pl)
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497581 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional