Aktualności
Przygotuj swojego kanta do zimy
2006-10-15 20:45:56 :: Steve :: Odsłon 1550
Zaczyna si? robi? ch?odno - ba wr?cz zimno. Nied?ugo b?d? pierwsze przymrozki. Warto zadba? o nasze "dziadki" i przygotowa? je troch? do zimy.

Jednym z wa?niejszych punktów, na które warto zwróci? uwag?, to bardzo cz?sto woda w uk?adzie chodzenia. Nale?y j? bezwzgl?dnie zmieni? na p?yn przystosowany do uk?adów ch?odzenia. W przypadku wymiany ca?ego p?ynu, wybór nowego nie ma wi?kszego znaczenia. Przy tak zwaniej "dolewce" warto zwróci? uwag? na to co kupujemy i co mamy zalane.

Problemy wynikaj? ze stosowania ró?nej bazy do produkcji p?ynu. Otó? wykorzystywany jest do tego zarówno glikol propylenowy, jak i etylenowy. Niestety, oba nie mieszaj? si? ze sob?. Kupuj?c p?yn na dolewki, trzeba wi?c zwraca? na to uwag?. Pocieszeniem jest fakt, ?e ten drugi jest znacznie cz??ciej wykorzystywany do produkcji p?ynów.
Niestety, to nie koniec znaków zapytania. Nawet je?li ustalili?my, ?e korzystamy z p?ynu na bazie glikolu etylenowego, to musimy jeszcze zwróci? uwag? na dodatki w postaci inhibitorów korozji, których tak?e nie powinno si? miesza?. W najlepszym przypadku tylko os?abimy ich zdolno?? ochrony przed korozj?, a w najgorszym stworzymy substancj? przyspieszaj?c? to zjawisko. Mog? te? wytr?ca? si? osady, które zatkaj? kanaliki w uk?adzie ch?odzenia.
Mo?emy sugerowa? si? kolorem p?ynu, ale tylko wtedy, je?li jeste?my pewni, ?e pochodzi od tego samego producenta. Otó? to samo zabarwienie u innego producenta mo?e odpowiada? innemu sk?adowi chemicznemu.


?ród?o
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497647 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional