Aktualności
St?uczka ... i co dalej?
2006-02-14 22:26:38 :: Steve :: Odsłon 1342
Drodzy Klubowicze i u?ytkownicy!

Ka?dy widzia?, a nawet mo?e prze?y? st?uczk?. Nie ?yczymy oczywi?cie nikomu takowych przygód ale je?li nawet, to nie wpadajmy w panik?. Poni?ej przedstawimy Wam jak nale?y si? zachowa? i na co zwróci? uwag?.

Przede wszystkim nie nale?y wpada? w panik?. Nale?y zimo oceni? sytuacj? i szybko podj?? dzia?ania. Zazwyczaj zraz si? zbiegaj? gapowicze, cz?owiek ma nerw na wierzchu, ale musimy si? opanowa?.
Najwa?niejsze jest chroni? ?ycie i zdrowie innych oraz swoje. Nale?y zabezpieczy? miejsce zdarzenia do momentu przybycia policji czy pogotowia (w przypadku rannych). Ka?dy kierowca ma obowi?zek zna? pierwsz? pomoc i umie? z niej korzysta?. Nale?y oznaczy? miejsce zdarzenia w sposób pozwalaj?cy unikn?? np. najechania przez kolejne pojazdy na te uczestnicz?ce w kolizji. Czyli wystawi? trójk?, zapali? latark? itp.

Je?eli kolizja nie by?a gro?na, nale?y jak najszybciej usun?? pojazdy, tak aby nie utrudnia?y one ruchu innym pojazdom i zaj?? si? formalno?ciami.
Najwa?niejsze to spisa? dane z dowodów osobistych, rejestracyjnych, dane z polisy OC i nazw? ubezpieczyciela. Najlepsze do tego celu s? protoko?y wypadku.
Wezwanie policji na miejsce wypadku zasadne jest je?eli:
= kolizja spowodowa?a du?e straty materialne
= osoby uczestnicz?ce w wypadku nie mog? doj?? do porozumienia i ustali? winnego kolizji
= w kolizji bra? udzia? obcokrajowca
= osoba bior?ca udzia? w kolizji budzi "zastrze?enia" - brak dokumentów, nietrze?wo??, itp.
= osoba nie chce si? np. wylegitymowa?
= oczywi?cie kiedy próbuje uciec z miejsca zdarzenia

Nale?y zadba? o nasz pojazd do samego ko?ca. Je?eli rzeczoznawca udowodni nam, ?e samochód zosta? uszkodzony podczas spychania na pobocze, albo podczas za?adunku na holownik lub je?eli pojazd zosta? uszkodzony przez inny, którego powodem by?o nie usuni?cie pojazdu z ulicy mo?e odmówi? wyp?acenia odszkodowania, b?d? je znacznie uszczupli?.

Wed?ug ustawy, jeste?my zobowi?zani do niezw?ocznego poinformowania naszego zak?adu ubezpiecze? o kolizji - np. telefonicznie przez assistance.
Nast?pnie wnosimy podanie do zak?adu ubezpiecze?, o rozpatrzenie szkody. Do czasu wizyty rzeczoznawcy nie wolno nam nic demontowa? ani naprawia? przy samochodzie.

?ród?o: NBPortal.pl
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497577 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional