Historia
Historia Klubu kDt
Historia klubu zrzeszaj?cego posiadaczy i fascynatów Opla Kadetta D ginie w pomroce dziejów. Na pocz?tku by?o kilka okr?gowych kó?ek, których cz?onkowie, ze wzgl?du na ma?? mo?liwo?? komunikacji, spotykali si? od czasu do czasu, przypadkowo na ulicy. Sytuacja taka trwa?a do momentu, kiedy Polska doceni?a wynalazek zwany internetem. Jak grzyby po deszczu zacz??y pokazywa? si? strony dotycz?ce ró?nych tematów. I tak mi?dzy tym wszystkim badziewiem powsta?a witryna go?cia zwanego Ramzesem. Niestety, bra? kadeciarska, niezabardzo wiedzia?a co z tym robi?, i strona szybko popad?a w stagnacj?.

Rewolucj? rozp?ta? kolejny Pierwszy - Porky. M?ody, zdolny, z ch?ciami i mo?liwo?ciami. Jego strona o kadecie sta?a si? bardzo popularna, i wkrótce zacz?li si? do niego zg?asza? inni u?ytkownicy tych wspania?ym samochodów. Zal??kiem klubowo?ci by?o FORUM (koniec 2001). Tutaj ka?dy móg? si? wyp?aka?, pou?ala?, dowiedzie?, poradzi? itp. Tutaj te? powsta?y my?li o jaki? zlotach, spotkaniach i pierwszy raz pojawi?o si? magiczne s?owo: KLUB (marzec 2002). Na stronie jednego z pierwszych "klubowiczów" - Hackmana powsta? dzia? GALERIA, w którym to dziale by?y zdj?cia pojazdów wy?ej wymienionych Panów a nied?ugo po?niej kolejnych bolidów. Szybko sta?o si? tak, ?e obie strony wzajemnie si? uzupe?nia?y i tworzy?y jedn? ca?o??. Kiedy ju? wszystko wskazywa?o, ?e Klub powstanie, wszystkich ogarn??a ogólna apatia. Wielu z klubowiczów straci?o zapa?, lub nawet (o zgrozo!!!) zmieni?o zainteresowania na inne marki.

Jednak idea i my?l nie umar?a. Okaza?o si?, ?e fascynatów kantów jest coraz wi?cej i wielu z nich ma ambicje stworzenia czego? dla innych. W tym okresie powsta?o wiele innych stron o Kadecie. W tym g?szczu adresów na czo?o wysun??a si? witryna z okr?gu ?ódzkiego. W dalszym ci?gu swoim ?yciem t?tni?o forum. Sta?o si? naprawd? prawdziw? skarbnic? wiedzy. Pojawi?y si? ksywki: Sill, Pablo, FeniX, Sim, Pavca, Grota, Proktor (kolejno?? przypadkowa). W?a?nie w tym okresie KLUB tak naprawd? zacz?? istnie?. Sprawami klubowymi zaj?? si? Sim (troch? mu "przeszkadza?" niejaki ShoGun) i na jego stronie mo?na by?o zapozna? z pe?n? list? klubowiczów. Pod koniec roku 2002 ten wykaz by? d?ugi na ponad 20 ksywek. By?a ju? zaprojektowana naklejka klubowa (przynajmniej zarys) - wyznacznik przynale?no?ci, forum dzia?a?o jak oszala?e, rozp?ta?y si? pierwsze dyskusje na temat ogólnopolskich zlotów, wygl?du stron i ich zawarto?ci, pojawi?a si? nazwa k.D.t.

I wreszcie na pocz?tku roku 2003 kto? (Proktor) wetkn?? kij w mrowisko i rozp?ta? burz? proponuj?c stworzenie jednego wielkiego serwisu, zrzeszaj?cego wszystkich kadeciarzy (tych od kantów). Pomys? zosta? poparty i szybko og?oszono konkurs na wygl?d nowej strony. Propozycji by?o sporo, a w?ród nich na zdecydowanie prowadzenie wysun?? si? pomys? najzdolniejszego ze zdolnych WIELKIEGO ADMINISTRATORA SHOGUNA. Problem tkwi? jeszcze w znalezieniu dobrego serwera i adresu. Tutaj pomogli ShoGun (znowu ON) i niejaki Pan Wojtek D (nagabywany przez Rhyme'a), który udost?pni? nam za friko obecn? domen? (za co mu chwa?a). Od tej pory Klub i jego strona ruszy?y z kopyta. Ostateczny wygl?d uzyska?a wspomniana ju? naklejka, a nasz nadworny grafik ( Proktor :) ) koordynowa? jej druk. Bardzo dynamicznie rozwija?y si? poszczególne dzia?y (ka?dy mia? swoich redaktorów). Ma?a wojna rozp?ta?a si? wokó? nowego forum, ale szybko ucich?a, chocia? jego sprawa nie zosta?a rozwi?zana a? do pa?dziernika 2003. Zacz??o przybywa? wi?cej klubowiczów, którzy te? mocniej anga?owali si? w ?ycie klubowe. Ciekawostk? jest to, ?e wi?kszo?? z nich trafia?a na stron? szukaj?c w necie instrukcji obs?ugi i napraw Kadetta D.

Prze?omem w identyfikowaniu si? z Klubem by?y pierwsze ogólnopolskie zloty: maj i lipiec 2003. Od tej pory KLUB k.D.t. ma status klubu elitarnego, przynale?no?? do niego jest wyj?tkowym zaszczytem, a oficjalna jego strona uwa?ana jest za jeden z najlepszych serwisów w polskim internecie dotycz?cych tylko jednego modelu auta. Pojawi?y si? wzmianki w prasie i linki na innych stronach motoryzacyjnych. Nawi?zalismy kontakty z podobnymi zapale?cami i klubami w innych krajach Europy. Równie? u?ytkownicy innych marek korzystali z wiadomo?ci na Forum i stronie g?ównej - cz?sto te? prosili o pomoc.

Jednak mimo wielu g?osów protestu, w lipcu 2005 redakcja podj??a decyzj? (z przyczyn technicznych i estetycznych) o przeniesieniu Forum w zupe?nie nowej formie na nowy serwer. W mi?dzyczasie Klub mia? drobne problemy ze stron? g?ówn?. W tym okresie kwit?o ?ycie forumowe. Serwis (strona g?ówna integralnie po??czona z Forum) zacz?? si? odradza? dopiero w lutym 2006.

Opracowanie: Badger
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497596 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional