Historia
Historia firmy OPEL
Historia Opla wywodzi swoje korzenie z Russelsheim w Niemczech, gdzie w 1838 roku urodzi? si? Adam Opel. Jako m?odzieniec Adam podczas swych licznych podró?y po Europie poznawa? ró?ne nowe technologie. Wyj?tkowo mocno zainteresowa? si? produkcj? maszyn do szycia. Zafascynowany tymi urz?dzeniami Adam, w wieku 25 lat, w swoim rodzinnym mie?cie otwiera fabryk? nastawion? na ich wysok? produkcj?. Wykorzystuj?c swoj? wiedz? szybko staje si? jednym z wi?kszych producentem maszyn do szycia na ?wiecie, eksportuj?c swoje wyroby do prawie wszystkich krajów Europy, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Indii.

W 1868 Adam Opel po?lubia Sophie Marie Scheller, z któr? pó?niej ma pi?ciu synów, b?d?cych spadkobiercami fabryki ojca. W 1885 roku Adam Opel, jako pierwszy w Niemczech, rozpoczyna produkcj? innych, ekskluzywnych i drogich "maszyn": rowerów. Kiedy w 1895 roku Adam umiera, jego fabryka produkuje 2 tysi?ce rowerów rocznie.

Synowie, wykorzystuj?c do?wiadczenie ojca oraz 37-letni? praktyk? firmy, za namow? matki, decyduj? si? na wej?cie na nowy, rozwijaj?cy si? rynek produkcji pojazdów mechanicznych. Opel Patent-Motorwagen. System Lutzmann 1899 I tak w 1899 Opel podpisuj?c kontrakt z producentem podwozi Friedrichem Lutzmann'em z Dessau, produkuje swój pierwszy samochód: "Opel-Patent-MotorWagen, System Lutzmann". Firma dostarczy?a klientom 11 r?cznie montowanych egzemplarzy. W 1901 Opel wykupuje licencj? na produkcj? francuskich pojazdów Opel Darracq 1901-1903 Alexandre Darracq'a.

Dopiero rok pó?niej, podczas salonu motoryzacyjnego w Hamburgu, Opel prezentuje kompletnie wyprodukowany w Russelsheim wed?ug swojego pomys?u model 10/12 HP z nowym dwu-cylindrowym silnikiem, ch?odzonym ciecz?, rozp?dzaj?cym pojazd do zawrotnej pr?dko?ci 45 km/h. W 1906 roku zostaje otwarty nowy oddzia? w Berlinie. W tym samym roku fabryki Opla opuszcza tysi?czny samochód. Trzy lata pó?niej Opel wprowadza nowy model: 4/8 HP z czterocylindrowym Opel 4/8 KM Doctorwagen 1909 silnikiem, nazywanym ze wzgl?du na zainteresowanie pewnej grupy zawodowej: "Doctor's Car". Cena tego bolidu wynosi?a 3950 marek. Co stanowi?o po?ow? ?redniej ceny pojazdów konkurencj. Tym samym Opel przedsi?wzi?? pierwszy krok w kierunku wytwarzania samochodów dla szerszej grupy spo?ecze?stwa. Sukces tego modelu oraz wprowadzenie w roku Opel 6/16 KM 1911 1910 systemu modu?owego (który umo?liwia? ??czenie produkowanych nadwozi z ró?nymi silnikami i podwoziami) przyczyni?y si? do dalszego rozwoju firmy.

W 1912 roku zostaje wyprodukowany 10-tysi?czny Opel. W tym okresie zarz?d ustanawia 55,5 godzinny tydzie? pracy przy minimalnej stawce 36 fenningów za godzin?. W 1914 roku Opel jest najwi?kszym producentem samochodów w Niemczech sprzedaj?c rocznie ponad 3300 pojazdów. Fabryka zatrudnia pierwsze kobiety. W tym samym roku stworzono najwi?kszy zespó? napedowy, jaki kiedykolwiek opu?ci? fabryk?. By? to silnik o pojemno?ci 12,3 litra, mocy 260 KM (!!!) zamontowany w samochodzie wy?cigowym: Opel Rennwagen. Rok 1916 i nowy model: 6-cylindrowy, 4,7 litrowy 18/50 PS. W 1924 roku Opel przeprowadza olbrzymi? modernizacj? produkcji (1000000 z?otych marek) i zostaje pierwszym niemieckim przedsi?biorc?, który wprowadza lini? monta?ow? (wynalazek Forda). I znów nowy model: 4/12 PS "Laubfrosch" (4500 DM). W 1928 Opel produkuje 37,5% ??cznej produkcji samochodów w Niemczech. W tym samym roku Opel produkuje bolid, który baz wahania mo?na nazwa? wy?cigowym. Jest to seria RAK (od "Raketen"). Model Rak 3 osi?ga? pr?dko?? 254 km/h.

W 1929 roku wielki ameryka?ski koncern: General Motors wykupuje 80% w?asno?ci Opla (Adam si? chyba przewróci? w grobie). Pocz?tki wspó?pracy z (bed?cym ju? w?asno?ci? GM) Vauxhall Motors Ltd., Luton, England. Dwa lata pó?niej Opel jest ju? ca?kowita w?asno?ci? GM (Adasiowi rosn? d?ugie z?by i pazury), a 13000 zatrudnionych produkuje do 500 samochodów i 6000 rowerów dziennie. Na pocz?tku lata 1929 Opel jako pierwszy z niemieckich producentów samochodów Opel P4 1935 za?o?y? towarzystwo ubezpieczeniowe i spó?ke finansuj?c? sprzeda? rataln?. Z powodu strat wywo?anych kryzysem gospodarczym firma musia?a wstrzyma? produkcj? motocykli.

W 1935 roku firma osi?ga 100 000 wyprodukowanych aut. Nowy model P4 (pojemno??: 1.2 !!!) kosztuje 1650 marek (pó?niej jego cena zostaje zredukowana do 1450 marek), tym samym fabryka wytwarza o wiele bardziej ekonomiczny (ta?szy) samochód ni? konkurencja. W tym samym roku na Berlin Moto Show Opel prezentuje pierwszy niemiecki samochód z integraln?, ca?kowicie metalow? ram? i nadwoziem, Olympi? 1.3. Rok pó?niej z wyprodukowanymi ponad 120-tysi?cami pojazdów Opel staje si? najwi?kszym producentem samochodów w Europie. W 1936 sprzedaj?c produkcj? rowerów do NSU, Opel koncentruje si? wy??cznie na produkcji samochodów.

Rok 1937 owocuje pierwszym modelem o nazwie Kadett. Ta 2-drzwiowa limuzyna, ciesz?ca si? du?ym powodzeniem, by?a nap?dzana rz?dowym, czterocylindrowym silnikiem o pojemno?ci 1.1 litra, uzyskuj?cym moc 23 KM. Samochód wa??cy 757 kg osi?ga? ju? ca?kiem spor? pr?dko??: 98 km/h. W latach trzydziestych firma poszerzy?a asortyment swoich wyrobów o modele Super 6 i Admiral, dzi?ki czemu w??czono do produkcji dwa luksusowe samochody o sze?ciocylindrowych silnikach. Do produkcji wchodzi te? jeden ze sztandarowych modeli Opla: Kapitan. W 1940 roku firma produkuje swój pierwszo-milionowy pojazd, i ze wzgl?du na wojn? zaprzestaje produkcji samochodów cywilnych. Produkuje g?ównie ci??arówki na cele wojskowe.

Pod koniec wojny zostaj? zniszczone dwie wielkie fabryki Opla: w Russelsheim i Branderburgu. W 1945 Rosjanie dog??bnie oga?acaj? pozosta?e fabryki. W 1946 powoli odbudowywane fabryki opuszcza pierwszy powojenny Opel, 1,5 tonowy samochód ci??arowy "Blitz". Wkrótce do produkcji zostaj? wprowadzone: nowa Olympia (Ponton) i nowy Kapitan. W 1950 zostaje uko?czona rekonstrukcja zak?adów produkcyjnych w Russelsheim, by 5 lat pó?niej wypu?ci? drugo-milionowego Opla.

Razem z rokiem 1962 (stulecie firmy), uko?czeniem budowy nowej fabryki w Bochum Opel wchodzi w now? er?. Do Opel Kadett A 1962 nowej fabryki zostaje przeniesiona ca?a produkcja modelu Kadett, sk?d w 1966 roku wyje?d?a milionowy jego egzemplarz. W tym okresie Opel otwiera now? fabryk? cz??ci w Kaiserslautern. Wychodzi kolejny model ze sportowej rodziny Opla: 6-cylindrowy, 150-konny Commodore (pr?dko?? max: 200km/h). Rok 1970 przynosi nowe coupe Opel Manta. W 1971 produkcja przekracza 10 milionów pojazdów by Opel Kadett D 1979 rok pó?niej Opel zaw?adn? 20,4% rynkiem sprzeda?y samochodów. W 1977 roku fabryk? opuszczaj? pierwsze egzemplarze Senatora i Monzy.

Rok 1979 jest prze?omowy mniej dla Opla, ale bardziej dla garstki m?odych ludzi dorastaj?cych na pocz?tku XXI wieku. Opel wypuszcza na rynek nowy model: przednio-nap?dowy Kadett D. Model ten staje si? tak popularny, ?e na pocz?tku lat osiemdziesi?tych zdobywa miano Samochodu Roku. W celu wspierania m?odych kierowców wy?cigowych firma Opel rozpocz??a organizowanie pucharów jednej marki, tzw. Pucharów Opla Kadetta (pi?kne czasy), które pó?niej zast?piono Pucharem Opel Junior. W 1981 firma buduje now? fabryk? w Saragossie w Hiszpanii, gdzie rozpoczyna produkcj? nowego modelu: kompaktowej Corsy.

Rok 1984 jest rokiem zaprzestania produkcji najbardziej kultowego modelu Opla: Kadetta D. Na pocieszenie firma wypuszcza jego zmodernizowan? wersj? E. W 1985 roku Opel jest jedynym producentem maj?cym w swojej ofercie szerok? gam? modeli wyposa?onych w system katalizacji spalin. Wkrótce Opel Omega zdobywa tytu? "Samochodu Roku 1987". Rok 1988 owocuje nowym standardem w aerodynamice: Opel Vectra. W 1989 roku fabryk? opuszcza 25-milionowy Opel.

Lata 90-te XX wieku s? ?wiadkami wielkiego rozkwitu ?wiatowej motoryzacji. Zmianom nie opar? si? równie? Opel. Poza wprowadzaniem na rynek nowych modeli, firma otwiera nowe fabryki (jako pierwszy niemiecki koncern otwiera monta?owni? w Polsce - 1995), aktywnie anga?uje si? w promocj? i sponsoring (oficjalny sponsor pi?karskich mistrzostw ?wiata w USA - 1994), zak?ada team kierowców Formu?y 3, wprowadza nowych kontrahentów a tak?e otwiera sieci sprzeda?y na ca?ym ?wiecie. Od roku 2001 Opel daje dwuletni? gwarancj? na wszystkie swoje produkty. Model Astra obchodzi swoje 10-te urodziny. W 2002 roku Opel inwestuje 10 miliardów Euro w projekt racjonalizacji produkcji, by móc co 6 miesi?cy wprowadzi? nowy model lub rozwi?zania przez najbli?sze 5 lat. Wychodzi nowa Vectra a Corsa obchodzi 20 urodziny (11 milionów wyprodukowanych egzemplarzy). W 2003 rezultatem nowej strategii koncernu s? modele: Signum i minivan Meriva.

Opracowanie: Badger
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497633 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional