Warsztat
Spr??anie w silnikach
Ci?nienie spr??ania jest wielko?ci? diagnostyczn? uzyskiwan? drog? pomiaru ci?nienia, jakie panuje w komorze spalania podczas obracania wa?u korbowego silnikiem.
Stopie? spr??ania jest wi?c parametrem konstrukcyjnym silnika, ci?nienie spr??ania natomiast mierzy si? najcz??ciej w celu okre?lenia stanu technicznego silnika, np.: zu?ycia zespo?u t?ok-cylinder. Tutaj wa?na uwaga, o której trzeba pami?ta? mierz?c ci?nienie spr??ania.
Na ci?nienie spr??ania silnika maj? bezpo?redni wp?yw czasy otwarcia zaworów. Nie nale?y wi?c si? dziwi?, ?e po monta?u sportowego wa?ka rozrz?du o d?u?szych czasach do sprawnego technicznie silnika, ci?nienie spr??ania zmniejszy si? np.: z 11 do 7 barów. Planowanie g?owicy zwi?kszy natomiast ci?nienie nawet do 4 bar.

Stopie? spr??ania - stosunek obj?to?ci ca?kowitej obj?to?ci cylindra do obj?to?ci komory spalania. Jest dla silnika wielko?ci? sta?? cho? mo?na go zmieni? np. przez planowanie g?owicy.

Ci?nienie spr??ania - maksymalne ci?nienie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze. Uzale?nione jest od stopnia spr??ania (im wi?kszy stopie? spr??ania tym wy?sze ci?nienie) oraz stanu technicznego uk?adów: t?ok, cylinder, pier?cienie i rozrz?du (zawory).


Warunki pomiaru ci?nienie spr??ania:
1. silnik zagrzany do temperatury pracy
2. wykr?cone wszystkie ?wiece
3. dobrze na?adowany akumulator
4. ca?kowicie otwarta przepustnica
5. rozrusznikiem kr?cimy ok 5s (max wskazanie manometru)

Pomiaru dokonujemy we wszystkich cylindrach. Dobrze jest wtedy gdy ci?nienia s? jednakowe a ich warto?? zbli?ona do warto?ci ksi??kowych (poniewa? zajmujemy si? samochodem nie pierwszej m?odo?ci wi?c do ok 15-20% odchylenia od warto?ci ksi??kowej nie jest powodem do paniki i rozwalania silnika) warunek musi by? równo we wszystkich cylindrach.
Je?eli który? cylinder odstaje od pozosta?ych (ok 10% to warto?? alarmuj?ca), lub ci?nienie spr??enia jest za niskie dla wszystkich cylindrów, powinno si? przeprowadzi? "prób? olejow?",
która ma na celu okre?lenie jakie elementy silnika uleg?y zu?yciu lub uszkodzeniu.
Do cylindra wlewa si? 20ml oleju silnikowego i ponownie bada ci?nienie spr??ania. Olej wlany do cylindra chwilowo likwiduje nieszczelno?ci pomi?dzy t?okiem a cylindrem i je?eli uszkodzenia znajduj? si? w obr?bie uk?adu cylinder, t?ok, pier?cienie to zauwa?ymy znacz?cy wzrost ci?nienia spr??ania. W przypadku przeciwnym win? nale?y obarczy? g?owic? a dok?adnie zawory.

Warto?ci dla NOWYCH silników Opla:
model-cisnienie(bar)

12S 11
12ST 11
13N 10
13S 11
16S 11
16D 30
18E 12,5

C14NZ 12
C16NZ 11
C18NZ 11
C20NE 11
C20SEH 15
C20XE 16
C20LET 10,5


Podzi?kowania dla Domany za materia?y uzupe?niaj?ce artyku?.
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497606 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional