Warsztat
Oleje silnikowe.
1. Klasa lepko?ci oleju - jest 6 klas olejów zimowych (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i 5 klas olejów letnich (SAE 20, 30, 40, 50, 60). Im ni?sza liczba przed liter? W, tym olej mo?e by? stosowany w ni?szych temperaturach otoczenia. Np. 5W w temp. -35st.C, 10W w temp. -30st.C. Natomiast im wy?sza liczba za liter? W (oleje letnie), tym w wy?szych temperaturach otoczenia mo?e by? olej stosowany. Np. SAE 40 w temp. do +40st.C.
Oleje np. 15W40 s? olejami uniwersalnymi - wielosezonowymi czyli posiadaj? cechy olejów zimowych jak i letnich.
2. Klasa jako?ci oleju - w zestawieniu zosta?a podana klasyfikacja ameryka?ska API (American Petroleum Institute). Okre?la ona oleje do silników benzynowych i oleje do diesel'i. Oleje do "benzyniaków" s? oznaczone litera S, a do diesel'i liter? C. Jako?? oleju okre?laj? kolejne litery alfabetu, np. SA, SB, SC itd. lub CA, CB itd. Im ni?sza litera alfabetu, tym ni?sza klasa jako?ci oleju. Np:
SE - olej przeznaczony do silników z lat '72-'80

SG - olej przeznaczony do silników prod. po roku '89 (z katalizatorem spalin)

CE - olej przeznaczony do diesel'i prod. po roku '83

CF-4 - olej przeznaczony do wysokoobrotowych silników z turbodo?adowaniem prod. po '90r.

Wi?kszo?? oleji ma podwójne oznaczenie, np. SJ/CF. Pierwszy cz?on oznacza priorytet - dla "benzyniaka" czy np. CD/SF - dla diesel'a.
W niektórych oznaczeniach klasy jako?ci, pojawia si? jeszcze skrót EC lub EC II (Energy Conserving lub Energy Conserving II). Oznaczj? one, ?e olej przeszed? pomy?lnie badania w API i wzorcowy silnik zu?y? odpowiednio mniej paliwa w stosunku do jego pracy na oleju wzorcowym (EC I - 1,5% mniej paliwa, EC II - 2,7%, EC III - 3,9%)
3. Wska?nik lepko?ci oleju - okre?la zmiany jego lepko?ci w funkcji temperatury. Jest on wielko?ci? bezwymiarow?, a wylicza si? go na podstawie lepko?ci kinematycznej wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40st.C i 100st.C.
Im wy?szy wska?nik, tym mniejsza zmiana lepko?ci wraz z temperatur? i tym lepiej. Wysokojako?ciowy olej powinien mie? wska?nik lepko?ci powy?ej 130.
4. Temperatura p?yni?cia - jest to najni?sza temperatura, w ktorej olej zachowuje jeszcze swoj? p?ynno??.
5. Liczba zasadowa TBN (Total Basic Number) - jest to jeden z najwa?niejszych parametrów. Charakteryzuje on zdolno?ci myj?co - dysperguj?ce oleju. TBN jest miar? zawarto?ci detergentów i dyspergatorów w oleju. Im wi?ksza, tym lepsze s? w?a?ciwo?ci myj?ce i neutralizuj?ce kwa?ne produkty spalania paliwa czy oleju. Im wi?ksza zawarto?? siarki w paliwie, tym wi?ksza powinna by? liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokopr??nych (diesel'i) powinny mie? wy?sz? TBN ze wzgl?du na ci??sze warunki pracy.


SKRÓT
Co wla? do kadetta D?

Zasada jest do?? prosta i nie ma sensu zbytnio kombinowa?.
Do silników 8-zaworowych lejemy dobry olej mineralny.
Do silników 16-zaworowych lejemy dobry olej pó?syntetyczny.

Odst?pstwa od zasady:

Je?li gubimy du?e ilo?ci oleju lub spalamy dzik? jego ilo??, nie musimy wydawa? pieni?dzy na dro?sze oleje - lejmy tani olej - i tak nikomu ju? tym nie zaszkodzimy.

UWAGA:

Do silników 16-zaworowych Opla nie mo?emy wla? oleju mineralnego. Zniszczeniu ulegn? hydrauliczne popychacze i nasz silnik zacznie przypomina? kultur? pracy starego diesla.

Silniki 16-zaworowe Opla lubi? olej Valvoline Max Life 10W40,


lubi? te? Motula pó?syntetycznego, ale z uwagi, ?e jest to wyj?tkowo czysty olej bez grama dodatków - g?o?no?? pracy silnika zdecydowanie si? zwi?kszy, mog? te? wyst?pi? ha?asy hydraulicznych popychaczy, je?li te s? ju? wiekowe. Motul posiada jednak ?wietne w?a?ciwo?ci smaruj?ce i do ostrej jazdy/sportu nadaje si? zdecydowanie najbardziej.

Poni?ej rozwini?cie wcze?niejszej my?li i d?ugi opis specyfikacji.


Nazwa oleju i klasa lepko?ci Klasa jako?ci Wska?nik lepko?ci Temp. p?yni?cia Liczba zasadowa TBN
Mobil 1 Rally Formula 5W50 - syntetyk API - SJ/CF EC 184 -54 st.C 12mg KOH/g
Mobil 1 0W40 - syntetyk API - SJ/CF EC II 196 -55 st.C 9mg KOH/g
Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 - syntetyk API - CF/SJ EC 196 -55 st.C 9mg KOH/g
Mobil Super S 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 155 -36 st.C 10mg KOH/g
Mobil Super 15W40 - mineralny API - SJ/CF 137; 127 -27 st.C; -26 st.C 10mg KOH/g
BP Visco 5000 5W40 - syntetyk API - SJ/SH/CF EC 170 -36 st.C b.d.
BP Visco 3000 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 154 -33 st.C b.d.
BP Visco 2000 15W40 - mineralny API - SJ/CF 136 -30 st.C b.d.
BP Motor Oil 15W40 - mineralny API - SF/CD 133 -30 st.C b.d.
Castrol Formula SLX 0W30 - syntetyk API - SJ/CF 184 -66 st.C 8,7mg KOH/g
Castrol Formula RS 10W60 - syntetyk API - SJ/CF 179 -57 st.C 8,6mg KOH/g
Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 169 -42 st.C 8,5mg KOH/g
Castrol GTX5 Lightec 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 154 -39 st.C 9,4mg KOH/g
Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralny API - SJ/CF 144 -27 st.C 9,2mg KOH/g
Castrol GTX 15W40 - mineralny API - SG/CD 140 -33 st.C 9,4mg KOH/g
Lotos Syntetic 5W40 - syntetyk API - SJ/CF EC 165 -53 st.C 11,5mg KOH/g
Lotos Semisyntetic 10W40 - pó?syntetyk API - SG/CD 150 -44 st.C 9,9mg KOH/g
Lotos 15W40 - mineralny API - SG/CD 135 -33 st.C 8,5mg KOH/g
Lotos Diesel 15W40 API - CE/SF 140 -32 st.C 10,5mg KOH/g
Lotos City 15W40 - mineralny API - SF/CC 135 -30 st.C 5,7mg KOH/g
Lotos City Diesel 20W50 - mineralny API - CC 134 -30 st.C 8,5mg KOH/g
Total Quartz 9000 0W40 - syntetyk API - SJ/SH/CF EC II 176 -42 st.C b.d.
Total Quartz 9000 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 172 -53 st.C 11mg KOH/g
Total Quartz 7000 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 150 -41 st.C 10,5mg KOH/g
Total Quartz Diesel 7000 10W40 - pó?syntetyk API - CF 150 -44 st.C 10,7mg KOH/g
Total Quartz 5000 15W40 - mineralny API - SJ/CF 135 -33 st.C 10mg KOH/g
Total Quartz Diesel 5000 15W40 - mineralny API - CF 140 -37 st.C 10,7mg KOH/g
Shell Helix Ultra 5W40 - syntetyk API - SJ/CF EC 191 -36 st.C 12,7mg KOH/g
Shell Helix Plus 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF EC 160 -36 st.C 10,4mg KOH/g
Shell Helix Super 15W40 - mineralny API - SH/CD 135 -27 st.C 10,6mg KOH/g
Shell Rimula Ultra 10W40 - syntetyk API - CD/CF 164 -45 st.C 17mg KOH/g
Elf Synthese 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 171 -48 st.C 12mg KOH/g
Elf Competition STI 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 154 -33 st.C 9mg KOH/g
Elf Sporti SRI 15W40 - mineralny API - SJ 135 -27 st.C 9mg KOH/g
Elf Turbo Diesel 15W40 - mineralny API - CF 140 -30 st.C 11mg KOH/g
Neste City Pro 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 158 -48 st.C b.d.
Neste Turbo 10W30 - pó?syntetyk API - CF/SF 145 -39 st.C b.d.
Neste Turbo 15W40 - mineralny API - CF/SF 143 -33 st.C b.d.
Neste City Standard 10W40 - pó?syntetyk API - SH/CF 155 -42 st.C b.d.
Neste Super 10W40 - mineralny API - SH/CF 145 -36 st.C b.d.
Neste Super 15W50 - mineralny API - SH/CF 140 -33 st.C b.d.
Statoil Lazerway 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 165 -51 st.C 12mg KOH/g
Statoil Superway X 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF 157 -36 st.C 8,1mg KOH/g
Statoil Racingway HP 25W50 - syntetyk API - SG/CD 132 -39 st.C 11,8mg KOH/g
Statoil Selfway 15W40 - mineralny API - SG/CC 147 -36 st.C 9,8mg KOH/g
Statoil Powerway 15W40 - mineralny API - CF-4/CE/SG 140 -33 st.C 9,8mg KOH/g
Daewoo 5W30 - pó?syntetyk API - SJ 161 -36 st.C b.d.
Daewoo 10W30 - pó?syntetyk API - SJ 141 -33 st.C b.d.
Agip Sint 2000 10W40 - pó?syntetyk API - SJ/CF EC 170 -36 st.C 8,6mg KOH/g
Agip Extra HTS 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 210 -43 st.C 8,3mg KOH/g
Agip F.1 Super Motoroil 15W40 - mineralny API - SJ/CD 153 -24 st.C 10mg KOH/g
Agip Super Diesel Multigrade 15W40 - mineralny API - CF-4/SG 142 -30 st.C 11mg KOH/g
Agip Sint Turbodiesel 10W40 - pó?syntetyk API - CF/SG 169 -36 st.C 10mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Energy 5W30 - pó?syntetyk API - SJ EC 188 -48 st.C 6,5mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Synthetic 5W40 - syntetyk API - SH/SJ/CF EC 164 -56 st.C 8,8mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 X1 Extra 10W40 - pó?syntetyk API - SH/SJ/CF EC 149 -33 st.C 11,5mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 15W40 - mineralny API - SH/CF 138 -30 st.C 9,6mg KOH/g
Texaco Havoline Formula3 Diesel 15W40 - mineralny API - CF 138 -30 st.C 9,6mg KOH/g
Aquila Extra Synthetic - syntetyk API - SJ/CF 180 -40 st.C 9mg KOH/g
Aquila Super Semisynthetic 10W40 - pó?syntetyk API - SG/CD 140 -30 st.C 9mg KOH/g
Aquila Classic 15W40 - mineralny API - SG/CD 130 -25 st.C 9mg KOH/g
Aquila for Gas 10W40 - pó?syntetyk do silników zasilanych gazem LPG API - SG 150 -30 st.C 7mg KOH/g
Aquila Diesel Turbo-Max 15W40 - mineralny API - CE/CF-4/SG 130 -24 st.C 10,5mg KOH/g
Aquila Diesel Turbo 15W40 - mineralny API - CE/CF-4/SG 130 -24 st.C 10mg KOH/g
Aquila Diesel 15W40 - mineralny API - CD/SF 130 -24 st.C 12mh KOH/g
Mineralny, pó?syntetyk czy syntetyk?
Olej silnikowy sk?ada si? z bazy olejowej (80 - 90%) oraz dodatków uszlachetniaj?cych (10 - 20%). Dla oleju mineralnego baz? s? produkty powsta?e z przeróbki ropy naftowej. Dla syntetycznego baz? s? produkty syntezy chemicznej.
Oleje pó?syntetyczne, które nie s? dok?adnie PÓ?syntetyczne, zawieraj? bazy mineralne i ok. 30% bazy syntetycznych


Literatura: "ATM" 11'97, 10'98, "K.S.? 1997" - K.Wilson "Czym smarowa? silnik"
Przygotowa?: Sim
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497631 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional