Warsztat
Flansze dystansowe
Flansze dystansowe zak?ada si? na piast? ko?a w celu poszerzenia rozstawu osi a co za tym idzie polepszenia prowadzenia samochodu w zakr?tach i poprawienia wygl?du auta.

Pier?cienie dystansuj?ce s? ró?nej szeroko?ci (od 0,5 do 5 cm), wykonane z stali b?d? aluminium, mog? by? przykr?cane do piasty za pomoc? szpilek ko?a, albo niezale?nymi ?rubami. Oczywi?cie dystanse posiadaj? ró?ny rozstaw otworów ?rub mocuj?cych ko?a, w zale?no?ci od marki samochodu do którego s? dedykowane.
Flansze o grubo?ci 0,5 cm nie posiadaj? najcz??ciej specjalnego pier?cienia, który wyst?puje w grubszych flanszach i ma zast?powa? pier?cie? piasty wchodz?cy w felg? i pozwalaj? na stosowanie oryginalnych szpilek. W przypadku pozosta?ych dystansów wymagane s? d?u?sze ?ruby, o d?ugo?ci zale?nej od grubo?ci podk?adki.

Przyk?adowy koszt podk?adek dystansuj?cych (4 szt.) o grubo?ci 1 cm wykonanych z aluminium przez polskiego producenta wynosi ok. 200 z?. Flansze zachodnich producentów posiadaj?ce atest TUV s? oczywi?cie o wiele dro?sze. Generalnie im grubsze flansze tym musz? by? bardziej wytrzyma?e i dok?adniej wykonane.

Stosowanie podk?adek dystansuj?cych musi by? przemy?lane gdy? wi??e si? one z drastycznym skróceniem ?ywotno?ci ?o?ysk kó?. Trwa?o?? ?o?ysk bardzo mocno zale?y od grubo?ci podk?adki dystansuj?cej. I tak jak w przypadku bardzo delikatnych dystansów (0,5 cm) ?o?yska wykazuj? prawie niezmienion? trwa?o??, tak w przypadku agresywnych podk?adek (3 cm i wi?cej) mog? nadawa? si? do wymiany ju? po 10 tys. km

Autor: Sill

(artyku? z archiwum klubu)
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497652 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional