Warsztat
Monta? silownika centralnego zamka w klapie baga?nika
(dotyczy tylko zamka umieszczonego w górnej cz??ci klapy baga?nika, nad tablic? rejestracyjn?)

Zalety wynikaj?ce z modernizacji


Monta? si?ownika centralnego zamka w klapie baga?nika umo?liwia zdalne zwalnianie zamka klapy ze ?rodka pojazdu (wy??cznik stycznikowy), albo za pomoc? pilota alarmu (posiadaj?cego przynajmniej dwa kana?y transmisji). Takie rozwi?zanie pozwala usun?? zamek z klapy baga?nika, co poprawia lini? nadwozia i znacznie utrudnia prac? z?odziejom.

Wymagane narz?dzia i akcesoria:
* najprostszy si?ownik centralnego zamka (nie steruj?cy, czyli Slave) z uchwytem umo?liwiaj?cym pod??czenie go do ci?g?a zamka
* przewód jedno?y?owy - ok. 8 metrów
* gad?ety do pod??czenia elektryki (ostry nó?, ta?ma izolacyjna, ko?cówki itp.)

Koszty:

* si?ownik 15 z?/sztuka
* przewód 0,5 z?/m

razem oko?o 20z?

Czas wykonania - 2 godziny

Przygotowanie:

1. Zdemontowa? tapicerk? z klapy baga?nika. Od??czy? ci?g?o od zamka (chyba, ze kto? chce pozostawi? dalej funkcjonuj?cy zamek).
2. Je?eli zamek jest otwierany "na dwa razy" (po przekr?ceniu kluczyka klapa odbija, jednak?e aby ja otworzy? trzeba przytrzyma? przekr?cony kluczyk, a? do momentu, gdy skobel ca?kowicie wyjdzie z zamka), niezb?dne jest podszlifowanie jednego z dwóch pazurów w obrotowej cz??ci zamka (patrz zdj?cie), a? do momentu, gdy przestanie blokowa? i zamek b?dzie otwierany "na raz".
3. Poprowadzi? przewód od sta?ego zasilania, z listwy bezpiecznikowej do wy??cznika otwieraj?cego klap? (lokalizacja dowolna), a z wy??cznika pod listw? progow? w okolice tylnego nadkola (strona dowolna), pozostawiaj?c ok. 3 metrów przewodu.
4. Przewód od nadkola poprowadzi? do góry pod tapicerk? w taki sposób, ?eby wyszed? w okolicach ?rodka dachu po wewn?trznej stronie uszczelki klapy baga?nika. Przewód ten nast?pnie trzeba doprowadzi? do uszczelki tylniej szyby, schowa? pod t? uszczelk? i prowadz?c wokó? szyby doj?? do miejsca, gdzie jest mo?liwe wej?cie z przewodem pod tapicerk? klapy baga?nika. Przewód doprowadzi? do miejsca mocowania si?ownika.

Monta?:

1. Zamontowa? si?ownik centralnego zamka podkr?caj?c go pod ?rodkowe wzmocnienie, w taki sposób, aby móg? "poci?gn??" ci?g?o, a po zwolnieniu zamka powraca? sam (wykorzystuj?c si?? spr??yn samego zamka) do pozycji wyj?ciowej.
2. Pod??czy? uprzednio doprowadzony od wy??cznika przewód do si?ownika, w taki sposób, aby si?ownik po w??czeniu "ci?gn??" ci?g?o zamka.
3. Drugi przewód przykr?ci? do blachy klapy baga?nika wykorzystuj?c w tym celu ko?cówk? oczkow? (pod??czenie masy)

Przygotowane przez: Sill
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497617 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional