Warsztat
Zawieszenie - klamry obni?aj?ce.
Tanie obni?anie ?

W prasie tuningowej oraz sklepach pojawi?a si? oferta kupna zacisków (klamer) które rzekomo maj? obni?y? auto bez utraty komfortu i bardzo niskim kosztem. Brzmi zbyt pi?knie by by?o prawdziwe. Jak to wygl?da w praktyce.

Na pocz?tek drobna acz kosztowna refleksja: klamry te s? identyczne z klamrami stosowanymi do zacisku lin stalowych które s? dost?pne w ka?dym sklepie typu obi / castorama itp z tym ?e kosztuj? du?o mniej - za dwa zaciski zap?acisz oko?o 8 z? zamiast 40 :( ró?nica miedzy kupionymi zaciskami w castoramie a tymi tuningowymi jest taka i? te drugie s? pomalowane na czerwono (swoj? drog? co? droga ta farba :P )

Teoria dzia?anie tego "wynalazku" jest prosta jak spr??yna :) chodzi o to aby ?ci?gn?? ze sob? jeden zwój spr??yny a tym samym obni?aj?c zakres skoku spr??yny i wysoko?? tej?e.

W porz?dku. Mam w r?ku 4 zaciski (zak?adam ?e mam zamiar obni?y? tylko przód po 2 klamry na stron?) i tu pojawia si? powa?ny problem gwint klamry jest za krótki ?eby ?ci?gn?? zwój spr??yny !!! ?eby tego dokona? potrzeba zadzia?a? naprawd? du?? si??, du?o wi?ksz? ni? nacisk samochodu na jedn? spr??yn? !! ?atwo tak?e si? domy?li? co dzieje si? z ostatnim zdejmowanym ze spr??yny zaciskiem (chyba ka?dy bawi? si? proc?)... O tym reklamy nie wspominaj?...

Poradzi?em sobie z tym problemem nast?puj?c?: Po podniesieniu na lewarku samochodu, z dwóch d?ugich ?rub , dwóch blaszek z wywierconymi otworami na ?ruby oraz dwóch podk?adek i nakr?tek skonstruowa?em "d?ug?" klamr? , która by?a w stanie zbli?y? do siebie zwoje. Istotne jest aby obydwie nakr?tki dokr?ca? równomiernie aby ca?a konstrukcja si? nie obróci?a wokó? spr??yny :( Dla ?atwiejszego kr?cenie proponuje popsika? gwinty ?rub WD40. Gdy ju? zbli?y?em zwój do siebie rozmie?ci?em symetrycznie oba zaciski i doci?gn??em zwój do siebie. Zdj??em d?ugi zacisk , Psikn??em zaciski czarnym sprayem aby obciachu nie by?o , opu?ci?em auto i tyle.

Efekt? Na pocz?tku ?aden ale po krótkiej je?dzie spr??yny si? u?o?y?y i obni?enie by?o widoczne. I tu wielkie ALE. Podczas jazdy spr??yna pracuj? i najzwyczajniej uderza klamr? o zwój spr??yny bezpo?rednio nad ni? !!!! Z kolei gwinty klamry uderzaj? o dolny zwój lub o kielich mocowania spr??yny!!!! Mo?na uci?? kawa?ek gwintu by temu zapobiec. Tak te? zrobi?em i tu kolejna pu?apka, ale o tym zaraz.

Demonta? tego "wynalazku" zaczynamy od zaci?ni?cia po?rodku dwóch g?ównych zacisków d?ugiego zacisku i dopiero wtedy odkr?camy g?ówne zaciski. Jak ?atwo si? domy?li? nie odb?dzie si? bez atrakcji w stylu wystrzeliwuj?ce nakr?tki i lataj?ce gwinty - o blokuj?cych si? zaciskach na gwincie nie wspominaj?c (wtedy pozostaje nam tylko m?otek i os?onka na ?eby >:(.) Lepiej zastosowa? tak?e drug? d?ug? klamr? (po jednej przy ka?dym zacisku g?ównym), wtedy unikniemy powy?szych efektów.

Wra?enia wizualne s? pozytywne auto jest faktycznie ni?sze ale i twardsze. Ale czy warto?

Co wi?c o tym my?l?? Zaciski zdj??em ju? dnia nast?pnego. Czemu? Poniewa? jest to rozwi?zanie zbyt ryzykowne i niepewne. Skraca ono ?ywotno?? spr??yny jaki i amortyzatora. Nieustanne uderzenie zwojów o klamr? nie rokuj? dobrze na jej przysz?o??. Nie chcia?bym aby spr??yna na wi?kszej dziurze p?k?a. Nie dajcie si? zwie?? na "tanie obni?anie"! Mo?e jest i tanie ale i niebezpieczne, no chyba ?e specjalnie na zloty gdy mamy do miejsca zlotu 20 km :) S?dze, ?e lepiej t? kas? przeznaczy? na co? innego i dziwie si? czemu s? firmy , które sprzedaj? taki shit!! Strach z tym je?dzi?. Je?li da?bym si? nabra? na reklam? i kupi? "oryginalne" zaciski czu?bym si? mooocno nabity w butelk?.

Trzymajcie si? z daleka od takich wynalazków!
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497608 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional