Warsztat
DIESEL przygotowania do zimy
Zima wyj?tkowo ci??ki okres dla samochodów i ich u?ytkowników. ?eby jednak z?agodzi? brutalno?? tej pory roku czasami wystarczy odrobina przewidywalno?ci i minimum nak?adu pracy i kosztów. Ta regu?a dotyczy zw?aszcza pojazdów z silnikiem DIESLA, które s? wyj?tkowo podatne na ujemne temperatury. Dlatego ka?dy szanuj?cy si? w?a?ciciel Kadetta D z tym w?a?nie silnikiem zaczyna sezon zimowy od kilku podstawowych czynno?ci.Wymiana ?wiec ?arowych
Przed ich wymian? zaopatrujemy si? w nowe ?wiece (koszt 1 szt: „Iskra” - oko?o 20PLN; „Bosch” – oko?o 40 PLN). Od??czamy klemy zaciskowe z biegunów akumulatora (niestety o muzyk? w czasie pracy musimy si? postara? w inny sposób). Zdejmujemy obudow? filtra powietrza poprzez wykr?cenie dwóch wkr?tów (zdj.1 poz.1) mocuj?cych (poprzez plastikow? listw?) gum? wlotu do belki na przedzie komory silnika, zdj?cie gumy obudowy z wlotu powietrza (ostro?nie ?eby nie uszkodzi? plastikowych zaczepów po jego bokach), oraz odkr?cenie ?rub (zdj.1 poz.2) ta?m mocuj?cych obudow? do kolektora powietrza. Zdejmujemy obudow? razem z filtrem powietrza. Nast?pnie kluczem „10” kolejno ze wszystkich ?wiec (pierwsza-lewa pokazana na zdj.2 – przepraszam zdj?cie zrobione ??cznie w obudow? filtra powietrza, w rzeczywisto?ci mamy j? ju? zdj?t?) odkr?camy nakr?tki mocuj?ce szyn? pr?dow?. Zdejmujemy szyn? (w niektórych przypadkach zamiast szyny mog? by? przewody z uszkami) oraz z g?ówki jednej ze ?wiec przewód przy??czeniowy. Teraz kluczem „13” wykr?camy ?wiece ?arowe z bloku silnika. Czynno?? ta wymaga troszk? gimnastyki, ale jest do wykonania przy posiadaniu porz?dnego zestawu kluczy nasadowych. Wkr?camy nowe ?wiece ?arowe, zak?adamy przewód przy??czeniowy i szyn?. Przykr?camy. I w tym momencie, gdy mamy ju? zdj?t? obudow? filtra powietrza, nast?puje kolejny ?elazny punkt przedzimowych przygotowa?:Wymiana filtra powietrza
Wyjmujemy zu?yty filtr powietrza z obudowy. Wk?adamy nowy, uwa?aj?c ?eby jego uszczelka równo przylega?a do kraw?dzi obudowy. Zak?adamy obudow? na kolektor wlotowy powietrza. Zak?adamy i przykr?camy ta?my mocuj?ce. Zak?adamy gum? na wlot powietrza zwracaj?c uwag? ?eby by? dok?adnie umiejscowiony na belce (s?u?? temu odpowiednie czopy na wlocie i otwory w belce). Przykr?camy listw? mocuj?c? gum?. Zak?adamy zaciski na bieguny akumulatora, odkodowujemy radio, ustawiamy czas na zegarku. I pierwsz? po?ow? roboty mamy z g?owy.

Wymiana filtra paliwa
Niezale?nie od stopnia jego zabrudzenia, zaleca si? wymian? filtra paliwa przynajmniej raz w roku. W tym celu u?ywaj?c klucza ?a?cuchowego (takiego samego jak do wymiany filtra oleju), skórzanego paska a niekiedy tylko „nieuzbrojonej” r?ki odkr?camy filtr paliwa (zdj.3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W nowym filtrze smarujemy uszczelki, i ostro?nie, uwa?aj?c by ich nie uszkodzi?, przykr?camy filtr do obudowy. Nale?y zwróci? uwag? na poprawno?? u?o?enia filtra (zaniedbanie tego grozi uszkodzeniem gwintu). Dobrze jest zala? nowy filtr czystym paliwem. Dokr?camy. Nast?pnie uruchamiamy silnik. Wprowadzamy na wysokie obroty. Na pewno zga?nie. Próbujemy a? do skutku, do równej pracy. W przypadku naszych pomp wtryskowych niegro?ne nam jest ich zapowietrzenie. Stan ten jest chwilowy i usuwany automatycznie.Wymiana oleju i filtra oleju.
Wymiana oleju i jego filtra jest zalecana ?rednio co 5 tys. km przebiegu lub co 6 miesi?cy u?ytkowania. Niezale?nie od tego dobrze jest wymieni? olej tu? przez zim?. Czynno?? t? wykonujemy wy??cznie przy podgrzanym silniku. Spuszczamy olej z miski olejowej poprzez wykr?cenie korka spustowego z jej spodu (do tej czynno?ci przydaje si? kana?). Podstawiamy oczywi?cie jakie? naczynie. U?ywaj?c klucza ?a?cuchowego odkr?camy filtr oleju (zdj.4). Tutaj te? mo?e wyciekn?? olej wi?c nale?y si? w jaki? sposób zabezpieczy?. Wkr?camy korek spustowy (warto wymieni? jego gumow? uszczelk?). Oczyszczamy paliwem ko?nierz nowego filtra, smarujemy olejem pier?cie? uszczelniaj?cy i mocno przykr?camy do bloku silnika (moment obrotowy 15 Nm). Olej wlewamy poprzez wlew na obudowie wa?ka rozrz?du. Ilo?? oleju przy wymianie wynosi oko?o 3,75 L. Uwaga: poziom oleju nie mo?e przekracza? oznaczenia max na „bagnecie”. Obowi?zuje zasada, ?e bez powa?nej przyczyny nie zmieniamy rodzaju, lepko?ci i producenta oleju.Kontrola stanu na?adowania akumulatora
Poniewa? zim? b?dziemy zmuszeni wycisn?? z naszego akumulatora siódme poty warto jest sprawdzi? jego kondycj? ju? teraz a nie w momencie gdy mróz go wyko?czy. Je?li zdarza si?, ?e bateryjka nam zawodzi nawet gdy jest ciep?o, lepiej jest go od razu wymieni?. Gdy w lecie sprawuje si? dobrze wystarczy go troszk? pod?adowa?, sprawdzi? poziom elektrolitu oraz sprawdzi? sprawno?? alternatora.

Inne czynno?ci
Dodatkowo dla komfortu u?ytkowania samochodu podczas zimowych woja?y przyda?oby si? wymieni? wycieraczki szyb, p?yn do spryskiwaczy na wersj? zimow?, sprawdzi? poziom i jako?? p?ynu ch?odz?cego silnik (niedopuszczalne jest je?d?enie w zimie „na wodzie”), za?o?y? zimowe opony, no i modli? si? ?eby zima tego roku nie by?a zbyt sroga.

Pomys?, opracowanie, zdj?cia: Badger
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497600 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional