Warsztat
?wiece zap?onowe?wieca zap?onowa sk?ada si? z elektrody ?rodkowej, izolatora z obudow? i elektrody bocznej. Elektroda boczna czyli masowa umocowana jest gazoszczelnie w izolatorze, który pod??czony jest mocno z obudow?. Pomi?dzy elektrod? ?rodkow?, a masow? przeskakuje iskra powoduj?ca zap?on mieszanki paliwowo-powietrznej. Od ?wiecy zap?onowej zale?y ?atwo?? rozruchu, charakterystyka biegu ja?owego, przyspieszenie i pr?dko?? maksymalna. Dlatego nie powinno si? bez powodu stosowa? ?wiece, ró?ni?ce si? typem od tych zalecanych przez producenta, które okre?lane s? wska?nikiem warto?ci cieplnej. Wska?nik ten podaje stopie? mo?liwego obci??enia w silniku przy okre?lonych warunkach eksploatacji. ?wiece s? dobierane do silnika w ten sposób, aby osi?ga?y temperature samooczyszczenia mo?liwie we wszystkich warunkach pracy. Im ni?szy jest wska?nik warto?ci cieplnej ?wiecy, tym wi?ksza jest jej odporno?? na samozap?on i wi?ksza sk?onno?? do zanieczyszczenia. Im wy?szy jest wska?nik warto?ci cieplnej ?wiecy, tym mniejszy jest jej opór na samozap?on, a tym samym wi?ksza odporno?? na zanieczyszczenia.Wska?nik warto?ci cieplnej ?wiecy zawarty jest w jej kodzie oznaczenia:
np.Bosch WR6DC
1.
W=gwint M14x1,25 z p?ask? powierzchni? uszczelniaj?c?.
M=gwint M18x1,5 z p?ask? powierzchni? uszczelniaj?c?.
H=gwint M14x1,25 ze sto?kow? powierzchni? uszczelniaj?c?.
D=gwint M18x15 ze sto?kow? powierzchni? uszczelniaj?c?.

Rozwarto?? klucza do ?wiec ka?dorazowo wynosi 21mm.

2.
R=?wieca z opornikiem przeciwzak?óceniowym, nie maj?cym wp?ywu na dzia?anie instalacji zap?onowej.

3.
Wska?nik warto?ci cieplnej. Skala tej warto?ci zawiera si? w zakresie do 06 (zimno) do 13 (ciep?o). Przy tym wska?nik 7 odpowiada starej warto?ci cieplnej 175, 6-200, a 5-225 itd.

4.
A=d?ugo?c gwintu 12.7 mm - normalne po?o?enie elektrod.
B=d?ugo?c gwintu 12.7 mm - elektrody wysuni?te.
C=d?ugo?c gwintu 19 mm - elektrody po?o?one normalnie.
D=d?ugo?? gwintu 19 mm - elektrody wysuni?te.

5.
Materia? eletrody ?rodkowej: stop CrNi
C=warstwowa eletroda ?rodkowa niklowo-miedziana.
S=srebrna elektroda ?rodkowa.
P=platynowa elektroda ?rodkowa.
O=standardowa ?wieca ze wzmocnion? elektrod? ?rodkow?.


Dzieki rdzeniowi miedzianemu w elektrodzie ?rodkowej, a szczególnie dzi?ki srebrnej elektrodzie ?rodkowej wzrasta przewodno?? cieplna, a tym samym mo?liwo?? obci??enia cieplnego. Dodatni? cech? ?wiecy zap?onowej z paltynow? elektrod? ?rodkow? jest wy?sza sk?onno?? do zap?onu jak i mniejsze zu?ycie i wi?kszy zakres warto?ci cieplnych.

Od warto?ci cieplnych zalecanych przez producenta powinno odchodzi? si? jedynie wówczas, gdy warunki eksploatacyjne ró?ni? si? znacznie od normalnych i wyst?puj? zak?ócenia w pracy silnika. Je?li ?wiece s? zanieczyszczone stale, a wi?c nie osi?gaj? temperatury samooczyszczania (jazda tylko na krótkich odcinkach trasy), to zaleca si? stosowanie ?wiec o kolejnym wy?szym wska?nikiem warto?ci cieplnej. Je?eli silnik pracuje wy??cznie przy pe?nym otwarciu przepustnicy, potrzebne mog? by? ?wiece z najbli?szym, ni?szym wska?nikiem warto?ci cieplnej.

Aby u?atwi? uruchamianie silnika przy ni?szych temperaturach, mo?na zmniejszy? odst?p elektrod przej?ciowo z 0,7mm na 0,5 mm.

Wygl?d ?wiecy.
Przy pewnym do?wiadczeniu mo?liwa jest, na podstawie wygl?du ?wiecy, ocena regulacji i stanu eksploatacji silnika:
Elektrody i izolator:
stalowo-szare=w?a?ciwa regulacja ga?nika i prawid?owe dzia?anie ?wiecy.
czarne=mieszanka zbyt bogata.
jasno-szare=mieszanka zbyt uboga.
zaolejone=przerwy w dzia?aniu ?wiecy zap?onowej lub nieprawid?owo uszczelniaj?ce pier?cienie t?okowe.

?wiece mo?na czy?ci? szczotk? z drutu mosi??nego lub piaskowa?. ?wiece z platynow? ko?cówk? osi?gaj? swoj? granice zu?ycia, gdy elektroda ?rodkowa na stopce izolatora staje si? niewidoczna. W tym wypadku nale?y ?wiece wymieni?.
Wykr?ca? ?wiece co 15000 km i kontrolowa? ich wyg?ad, odst?p elektrod jak i zu?ycie przez wypalenie, w razie konieczno?ci ?wiece wymieni?.
Wszystkie ?wiece przykr?ca? mocno momentem 20Nm.

W?a?ciwy typ ?wiecy dla Opla Kadetta z silnikiem OHC o pojemno?ci 1.2/1,3/1,6/1,8/2.0 to:

OPEL 1214/802

Bosch WR6DCBeru 14R-6DUNGK BPR6ES lub BPR6E
Silniki 16-zaworowe (DOHC) wymagaj? innych ?wiec - o czym nieco pó?niej.


Polecamy ?wiece firmy NGK (japo?skie), sprawuj? si? doskonale w kanciakach. S? to ?wiece jednoelektrodowe serii V-Line2, o oznaczeniu BPR6E lub BPR6ES. Szczególnie dobrze wspó?pracuj? z LPG. Uwa?ajmy jednak na podróbki ?wiec NGK, bo jest ich ca?a masa - kupujmy tylko u sprawdzonych sprzedawców.


Opracowanie Sim i Proktor
na podstawie H.E.Etzold
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497648 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional