Warsztat
Naprawa reflektorów i poprawa jasno?ci ?wiat?a.
?wiat?a w kadecie.

Ogólnie.

Standartowo w Opel Kadett D montowano reflektory H4 firm Bosh, Carello i Hella.
Na rynku mo?na spotka? czasem tak?e ta?sze zamienniki, jednak ich jako?? jest kontrowersyjna.

Regulacja w 2 p?aszczyznach odbywa si? za pomoc? 2 pokrete? - ?ruby z plastikow? szesciok?tn? r?czk?. W przypadku zapieczenia sie tych pokr?te? polecam zapsikanie WD-40 a po ruszeniu wytarcie nadmiaru.
?arówki H4 mocowane s? wg 2 systemów - okr?g?e zatrzaski do przekr?cenia, lub druciane zapinki sp??yste. Wg mnie drucianki s? o tyle lepsze ?e trudniej je zgubi? i zawsze mo?na dorobi?. ?arowka mocowana jest w gniazdo umo?liwiajace tylko jedn? pozycj? zamocowania. Os?ona przed wilgocia realizowana jest przy pomocy gumowej tarczy zapinanej za halogenem.Defekty i remont.

Typowym defektem reflektora jest jego rdzewienie - zarówno stela? jak i czasza odb?y?nika s? stalowe. Odb?y?nik pokryty jest specjaln? polerowan? srebrzank? i w przypadku rdzewieia klosza, bardzo szybko srebrzanka dostaje "purchli", ciemnieje itd. Taki reflektor ?wieci coraz s?abiej. Trzeba pamieta? ?e ciemne plamy poch?aniaj? ?wiat?o! Rdzewienie zaczyna si? najcz?sciej na dole i jest spowodowane wilgoci? zalegajac? w reflektorze - cz?sto jest on po prostu nieszczelny.Na jasno?? samego reflektora ma wp?yw tak?e czysto?? i przejrzyto?? samego szk?a, a tak?e zawarte w nim skazy (np b?belki powietrza). Tak wi?c kupuj?c u?ywany reflektor, zwró?my uwag? na pocz?tki rdzewienia odb?y?nika, rysy i skazy szk?a, a przede wszyskim na to czy kraw?dzie szk?a nie s? obt?uczone - mo?e to spowodowa? nieszczelno??.
Je?li odb?y?nik jest zdrowy, a stela? rdzewieje, nale?y niezw?ocznie oczy?ci? go jak najdok?adniej, np drucian? szczotk? i zabezpieczy? farb? antykorozyjn? - inaczej rdza moze sie przenie?? na odb?y?nik!

Szk?o na odb?y?nik jest klejone na sta?e (teoretycznie =P~ ), wg 2 systemów. Szk?o mog?o mie? fazk? na kraw?dzi i blach? odb?y?nik wpuszczon? w ?rodek a? do fazki (Hella, Carello), lub z??czone ze sob? o tej samej szeroko?ci oba te elementy (na blasze jest przet?oczenie).
Ja posiada?em 2 reflektory Carello - jeden mia? pogni?y odb?ysnik, bardzo ?le ?wieci?, ale szk?o mia? ?adne (ale brudne). Drugi by? ok, ale z p?kni?tym szk?em. Do roboty!
Opalarka w d?o? i nagrzewamy z??czenie szk?a z odb?y?nikiem. Wa?ne ?eby reflektor nie by? bardzo zimny bo jeszcze nam p?knie. Powolny ruch ca?y czas wokó? ?eby nic nei przysma?y? i dziubiemy srubokr?tem po masie klejacej. Jak jest mi?kka to podwa?amy i reflektor sie powinien otworzy?. Czyscimy z obu elementow resztki kleju. Stela? czy?cimy z zacz?tków rdzy i zabezpieczamy.

Szk?o myjemy dok?adnie w ciep?ej wodzie z p?ynem do naczy? usuwamy kropki asfaltu z zewnatrz itd. Odb?y?nik odt?uszczamy np spirytusem, zbieramy wszelkie brudy i polerujemy miekk? szmatk? bawe?nian?, ?eby nie by?o smug. Udajemy si? do szklarza i próbujemy wyratgowa? nisk? cen? na klejenie UV Szklarze maj? specjalny klej UV do szyb, który jest przezroczysty i utrwala sie pod wplywem ?wiat?a ultrafioletowego. Kosztuje pono? 500z? za mal? tubeczk? Mi pan szklarz przyklei? i za?wieci? UV, a koszt operacji 15z?. Zaraz po sklejeniu by?o trwa?e. Mo?na próbowa? te? klei? czarnym klejem do szyb, ale on bardzo d?ugi sie utrwala i za efekty nie recz?, bo nie próbowa?em.

Jako ?e warstewka kleju by?a cieniutka postanowi?em uszczelni? silikonem spoin?. Co prawda silikon zawiera kwas i ma dzia?anie korozyjne, ale po 2 latach nie zauwa?y?em ?adnych strat.
Efekt: reflektor jasny i czysty (trzeba pami?ta? ?eby szk?o nie by?o poczernia?e (np wysma?one ?arowkami 90/100W). Szk?o mi nigdy nie odpad?o, nigdy te? nie mialem zaparowanego klosza od wewnatrz, co zdarza?o sie wcze?niej. Jasno?? znacznie sie poprawi?a!
Mo?na te? po demontarzu czy?ci? reflektor wod? z detergentem i szczotk? do butelek, bez rozklejania - ale jest to utrudnione i nie pozwoli na polerowanie i ma sens tylko gdy reflektor jest ca?kiem szczelny - ca?? wilgo? nale?y usun?c szybko, np przy pomocy kompresora!
Mo?na te? po prostu zakupi? nowy reflektor - ostatnio by?y nowe Bosh za 100zl/szt. Sporo, ale warto. Tanie odpowiedniki firm azjackich, które mo?na niekiedy spotka? tanio w sklepach maj? kiepska jasno?? - nie wiadomo czy to przez stopie? odbijania ?wiatla przez odb?y?nik (ma?o "lustrzane") czy maj? nieprawid?owy kszta?t, ale znacznie lepsze s? np. u?ywane Bosch...?arówki.

Wg specyfikacji technicznej powinny by? H4 50/60W. Podczas pracy pali si? zawsze tylko jedno z 2 w?ókien. ?arówka powinna by? zamocowana odpowiednio, stabilnie i na sztywno w reflektorze. Powinna by? te? czysta. Nie wolno dotyka? halogenu t?ustymi palcami ze wzgledu na mo?liwo?? pó?niejszego uszkodzenia ?arówki.
Trzeba pami?ta?, ?e w?ókno ?arzy si? w specjalnym gazie. Zarówno samo w?ókno jak i gaz mog? z czasem nieznacznie zmieni? swoje w?a?ciwo?ci, szczególnie w tanich produktach. Dlatego nawet je?li zarówka nie przepali? nam sie od wielu lat (mi nie przepali?a sie jeszcze nigdy), warto raz na jaki? czas kupi? nowy komplet. Zabezpieczy nas to przed nag?ym przepaleniem sie w?óka (ze staro?ci). ?arówki H4 s? tak tanie, ?e nie jest to du?e obciazenie. W?ókno ?wiate? drogowych jako rzadziej u?ywane, mniej traci na jasno?ci i mniejsza jest szansa na jego przepalenie.

A mo?e inne ?arówki?
A i owszem, czemu nie. Byle nie jakie? takie ultra-ksenon-zenon-magic-szit...
?arówki, które próbuj? by? ksenonami dla ubogich s? drogie a nietrwa?e i niebezpieczne. Na wielu opakowaniach pisze, ?e mog? by? u?ywane tylko na pokazach i rajdach, a nie w ruchu drogowym. Po?wiata o odcieniu niebieskim mo?e i ?adnie wygl?da, ale jest nieskuteczna. ?wiat?o inaczej sie rozprasza, w efekcie czego te ?wiat?a swiec? s?abiej (dlatego w?a?nie s? oferowane w mocy 90/100W), po?wiata cz?sto o?lepia kierowców jad?cych z przeciwka, a dla nas samych jest bardzo niebezpieczna w deszczu i mgle - niebieskie ?wiat?o za?amujesie tak, ?e w deszczu jest przed nami jakby "?ciana".
Poza tym polskie prawo drogowe precyzuje kolory ?wiat?a dopuszczone dla ruchu drogowego. Niebieskiego tam nie ma - ksenony z owych aut maja osobna homologacj?.

Wi?c moze zwyk?e ale o wi?kszej mocy? np 90/100W ?
Nie. Takie ?arówki faktyczne ?wiec? mocniej, ale maja wysoki pobór pr?du, nie przewidziany w specyfikacji auta. Skutkiem tego jest, ?e ?arówki osiagaja wysok? temperatur?, ktora niszczy odb?y?nik, szk?o reflektora, jest zagro?eniem dla instalacji - kabli, kostek i prze??cznika. Nie s? one przewidziane na taki moce. I jak jeszcze na krótkich trasach ?wiat?a mijania mog? nie zaszkodzi?, to kiedy? przyjdzie czas ?e b?dziemy jecha? w tras?, noc? na d?ugich ?wiat?ach. Nie ?ycze nikomu ma?ego po?aru instalacji po dlu?szej je?dzie na d?ugich.
Kadett powinien mie? przeka?nik przed w??cznikiem, ale bywa?y wypadki ?e kto? sobie to omin?? - warto to sprawdzi?, bo bez przeka?nika mozemy na takich ?arówach wysmarzy? w??cznik.

Wiec jakie?
Polecam ?arówki o zwi?kszonej ?wiat?osci, a standardowej mocy. Oferta jest do?? bogata, Philipsy +30%, Ostramy +50% itd. Z doswiadczenia moich znajomych: Philipsy s? OK, cho? drogie. Osramy +50% w testach przetrwa?y tylko jedn? zim?.
Polecam wi?c firm? Tungsram, bodajrze w?gierska. Ich produkty s? relatywnie tanie, a o wysokiej jako?ci. Obecnie sam u?ytkuj? ?arówki Tungsram MegaLight +60% i trzeba przyzna? ?e s? OK. Mój znajomy je?dzi juz na nich drugi rok i bardzo chwali, ja te? polecam. ?wiat?o jest je?niejsze, jak si? patrzy na reflektor to wida? ?e jest bielsze a nie ?ó?tawe, si?ga te? nieco dalej.
Tajemnic? jasno?ci tych ?arówek nie jest moc, a typ zastosowanego w?ókna i gazu wewnatrz ba?ki. To juz nowa technologia.
Co jeszcze mo?na zrobi? ?

Mo?na wyd?uba? z kostki reflektorów konektorki i wymieni? je na nowe.
Mo?na ca?e kable od ?wiate? pociagnac z nowych kabli - na pewno pomo?e, bo w ponad 20-letnich kablach opory i straty pr?du s? wieksze. Teraz w sklepach moto jest nowa generacja kabli do zastosowa? moto. Charakteryzuj? si? wi?ksz? odporno?ci? na zginanie, wilgo?, ?niedzienie, temperatur?. Na pewno warto.

Przeka?nik

Pod puszk? bezpieczników znajduje sie przeka?nik. Pracuje on zarówno w trybie ?wiate? mijania jak i drogowych. Pr?d pociagni?ty do w??cznika ?wiate? daje impuls przeka?nikowi, by dopu?ci? pr?d do reflektorów. W ten sposób przez w??cznik idzie pr?d o ma?ym nat??eniu.
Jednak?e od przeka?nika do reflektorów jest spora droga i straty mocy, szczególnie na starych kablach, mog? by? znaczne.
Rozwiazaniem jest zastosowanie dodatkowych 2 przeka?ników, typ 841, 30A (dla ?wiate? mijania i osobno drogowych). Dotyczy? tego b?dzie osobny artyku?, ale w skrócie idea jest taka, ?eby jak najbardziej skróci? drog? pradu o wysokim nat?zeniu - tak wiec pr?d g?owny idzie z akumulatora do przeka?nika kablem np 20cm, a potem prosto do reflektorów. Sterowanie przeka?nikami odbywa sie "starymi" kablami. Ró?nica w jasnosci powinna by? widoczna.
Cena 1 nowego przeka?nika to oko?o 9z?, do tego bezpieczniki, oprawki - koszt nie jest bardzo wysoki, oko?o 20z?
Moge doda?, ?e przy zastosowaniu tego rozwi?zania, i oczywi?cie odpowiednio grubych kablach, stosowanie nieprzepisowych ?arówek 90/100W, jest znacznie bezpieczniejsze!
Cho? nie polecam.

Po wszelkich remontach, klejeniach, wymianach oczywiscie nale?y ustawi? ?wiat?a! Oczywi?cie s? metody samodzielne, przy u?yciu metrowego kijka przy ?cianie itd, jednak polecam ustawi? na stacji diagnostycznej - za?wieci si? w aparat i naprawde precyzyjnie mo?na ustawi? tak, ?eby ?wieci?o dobrze i nie po oczach innym . A cena oko?o 10z?.

Je?li po czyszczeniu reflektorów, lub wymianie na nowe (zno?nej firmy), wymianie kabli, zastosowaniu dodatkowych przeka?ników i ?arówek o zwi?kszonej ?wiat?o?ci - je?li nadal uwa?asz ?e swiat?a s? za s?abe, pozotaje tylko pogodzenie si? z wiadomo?ci?: ten typ tak ma. Przecie? Kanciak to juz YougTimer a nie merc z ksenoneami.

Ja jestem po wymienia ?arówek, a tu? przed za?o?eniem przeka?nikow. Jest te? jedna fabrycznie nowa lampa Hella a druga po reanimacji. Z jasno?ci zasadniczo jestem zadowolony, jak b?dzie mi potrzeba wiecej ?wiat?a w trasie to zakupi? halogeny dalekosi??ne.

Mam nadziej? ?e napisa?em wszystko JASNO ?Autor: Proktor
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497614 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional